Ptáků zemědělské krajiny v České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, stále ubývá. Netýká se to pouze druhů, které byly více či méně vzácné vždy, jako je třeba drop velký nebo dytík úhorní, ale bohužel i druhů dříve běžných – např. koroptve polní a čejky chocholaté. Na jejich setrvalém úbytku se podle údajů České společnosti ornitologické spolupodílejí především tyto faktory: ztráta krajinných prvků a pestrosti krajiny, tlak na zvyšování zemědělských výnosů, zvýšené používání pesticidů, změny skladby pěstovaných plodin, zvyšování výkonnosti zemědělských strojů, nevhodné způsoby hospodaření na travních porostech a změny vodního režimu.

Jedním ze způsobů, jak těmto druhům pomoci, je vytvářet několik typů krajinných prvků: travnaté a travinobylinné pásy, pásy chemicky neošetřované obiloviny, úhorové pásy, potravní políčka pro ptáky, plošky pro skřivany, záměrně ponechávaná strniště a zamokřené plochy v polích. Především travnaté a travinobylinné pásy současně fungují i jako účinná protierozní opatření.

Založení takového pásu připravujeme na pozemku 7471, jihozápadně od Mikulova. Přispějte nám na tuto akci zakoupením poukazu (100 Kč/m), děkujeme.